Loading...
DEPREM RİSK RAPORU 2018-04-13T15:43:05+00:00

Yaşadığınız Her Yerde Biz Varız…

Deprem Risk Raporu

Bakanlık tarafından lisanslandırılan kuruluşumuz müteahitliğini üstlendiği binalardan ayrıca deprem risk raporu ücreti talep etmemektedir.. Ekiplerini kendi içinde barındıran Etnik Grup İnşaat deprem risk raporu verilmesinden yıkım , projelendirme, binanın yeniden inşası ve iskanlı tapuların teslim edilmesine kadar tüm hizmetleri kendi bünyesinde vermektedir.

Binanızın bulunduğu bölge kentsel dönüşüm alanı ilan edilmemişse bile, bireysel başvurularınızla 6306 sayılı kanun ile yerinde yenilenme ile kentsel dönüşüm avantajlarından faydalanılabilir, yeni güvenilir binalara siz de sahip olabilirisiniz.

RİSKLİ YAPI

Riskli yapı 6306 sayılı Kanun’a göre riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere ve çalışmalara dayanılarak tespit edilen yapıyı veya yapıları kapsar. İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı talebine konu edilemez.

RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ

Riskli yapılar;

a-) Bakanlıkça,

b-) İdarece,

c-) Bakanlık tarafından lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar,

tarafından tespit edilir. Lisanslı kurum ve kuruluşlar belirli bir alan ile sınırlandırılmayıp, ülke genelinde riskli yapı tespiti yapabilirler.

Lisanslı kurum ve kuruluşların;

a-) Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge tespiti

b-) Risksiz bir yapının riskli veya riskli bir yapının risksiz olarak tespit edilmesi ya da mevcut olmayan bir yapıya risk tespit raporu hazırlanması

c-) Riskli yapı tespitini aksatarak, raporda tamamlanması istenen eksikliklerin Müdürlüğe sunulmaması,

hallerinde lisansları Bakanlık tarafından iptal edilir.

Riskli Yapı Tespit Raporunun Hazırlanması

Yapı malikinin binasına risk tespiti yaptırabilmesi için öncelikli olarak tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakanlık tarafından lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara başvurması gerekir. Yapı sahibinin başvurusundan sonra lisanslı kuruluşlar, gerekli saha çalışmaları ile binadan bilgi toplayıp, binayı modeller ve analiz ederler. Elde edilen ilmi ve tekniksel verilerle, binanın risk düzeyi belirlenerek risk tespit raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor 10 iş günü içinde Müdürlüğe gönderilir. Müdürlük eksik ve yanlış hazırlanan raporlar için, raporu hazırlayan lisanslı kuruluşa düzeltme işlemi için geri bildirim yapar. Eksik ve yanlış hazırlanan raporların 30 iş günü içinde düzenlenerek Müdürlüğe teslim edilmesi gerekir. İlgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış raporlar onaylanır. Yapılan çalışmalar sonucunda, Müdürlük tarafından riskli bulunan yapılar 10 iş günü içerisinde tapu müdürlüğüne bildirilir.

Riskli Yapı Saha çalışmaları ve Bilgi Toplanması

Riskli yapıların tespiti için yapılan hesaplar, mevcut binanın taşıyıcı sistem özellikleri dikkate alınarak yapılır. Taşıyıcı sistem özellikleri kritik kata göre belirlenir. Kritik kat, rijitliği diğer katlara göre en az olan, yanal ötelenmesi zemin tarafından tutulmamış olan kattır. Mevcut binada kritik katın rölevesi çıkartılır. Ayrıca kritik katın kolon ve perdelerinin en az %20’sini kapsaması şartı ile boyuna ve enine donatıların türü, çapı ve kolonların sarılma bölgesi ile orta bölgesindeki etriye aralıkları belirlenir. Beton özelliklerini belirlemek amacıyla kolon ve perdelerden gerekli sayıda numuneler alınır. Bu işlemler röntgen, karot, sıyırma ve test çekici yöntemleri ile yapılır. Numunelerinden elde edilen beton dayanımının %85’i mevcut beton dayanımı olarak kabul edilir. Riskli binanın daha önce yapılmış olan zemin araştırma özellikleri kullanılabilir veya yeniden zemin araştırması yapılabilir.

Yapının Riskli Çıkması ve İtiraz

Konu ile ilgilenen Tapu Müdürlüğü tarafından mevcut yapı tapu kütüğüne riskli yapı olarak işlenir ve hak sahiplerine tebligat yapılır. Tebliğ işlemleri Tebligat Kanunu’ na göre yürütülür. Yapılan tebligat yazılı ve elektronik ortam esas alınarak Müdürlüğe bildirilir.

Tebligat içeriğinde,

  • Tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe itiraz edilebileceği,
  • Verilen 15 günlük süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde idarece verilecek 60 günlük süre içerisinde riskli yapının yıktırılması gerektiği,

hususları yer alır.

Tebligatın geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde riskli yapı tespitine karşı malikler ve kanuni temsilciler aracılığı ile riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir.

Yapılan itiraz ile Bakanlık tarafından yapının bulunduğu il için yetkilendirilmiş olan teknik heyet tarafından riskli yapı tespit raporu tekrardan incelemeye alınır ve yapı için nihai karar verilir. Yetkilendirilen teknik heyette, bakanlıktan en az 2 tanesi inşaat mühendisi olmak üzere 3 üye ve üniversitelerden 4 üye olmak üzere toplamda 7 kişilik üye bulunur. Riskli yapı tespitinin yapılan itiraz üzerine değişmesi halinde durum aynı şekli ile tapu müdürlüğüne bildirilir.

Yaşadığınız Her Yerde Biz Varız…